Skans 4
8831 XS Winsum
06 - 22 77 80 48

verloskundige - KNOV keur

Swanneblom  verloskundigenpraktijk

De zorg van verloskundigenpraktijk Swanneblom

Vast Team

Wij zijn een klein team bestaande uit 3 verloskundigen: Anne Marije , Janneke en Lysbeth. Allen minimaal 10 jaar in het vak! Laagdrempeligheid is voor ons belangrijk, als je belt krijg je altijd direct één van ons aan de lijn.

We hebben verschillende spreekuurlokaties en houden een keer per week een avondspreekuur. Daarnaast beschikken we over ons eigen echo apparaat en bieden we diverse voorlichtingsavonden aan.

Onze zorg

Wij bieden zorg op maat rondom de periode van het krijgen van jullie baby, een intense en zeer bijzondere periode, waarin er veel verandert voor jou en je partner. Wij hopen dat onze begeleiding die aangepast wordt op jullie persoonlijke behoeften kan bijdragen aan een mooie herinnering aan deze periode.

Als verloskundigen streven wij naar optimale zorg. We kijken graag verder dan alleen de reguliere zorg, bijvoorbeeld door onze extra specialisatie op het gebied van orthomoleculaire geneeskunde.

Als je zwanger bent en ook daarna moet er veel worden georganiseerd. Wat moet je allemaal regelen en wat is nodig voor de komst van de baby? Wij helpen hier graag bij.

Hoe ziet onze begeleiding er globaal uit? Lees meer

Samenwerking

Soms is een verwijzing naar de gynaecoloog nodig. Wij nemen deel aan het verloskundig samenwerkingsverband Leeuwarden en Sneek. Wij hebben regelmatig contact en overleg voor een goede samenwerking rondom jullie zwangerschap en bevalling.

Als verloskundige werken wij nauw samen met de kraamverzorgende tijdens de bevalling en in de kraamtijd.

Voorlichting

Binnen onze praktijk verzorgen wij onze eigen voorlichtingsavonden en bieden wij een inloopochtend aan voor de nieuwe moeders samen hun baby's.

Kijken naar de Toekomst

Als praktijk werken wij graag mee aan het opleiden van nieuwe verloskundigen. Lees meer.

Daarnaast doen wij in de praktijk ook regelmatig mee aan wetenschappelijke onderzoek. Lees meer.

Werkgebied

Ons werkgebied is de regio tussen de steden, Bolsward/Franeker/Sneek/Leeuwarden.

Wij hebben op vier locaties spreekuur:

Winsum, Wommels, Mantgum en Scharnegoutum.

De woonplaatsen waar wij zorgverlenen staan hieronder vermeld.

Baaium
Baard
Bears
Blessum
Boazum
Boksum
Britswert
Dearsum
Deinum
Dronrijp
Easterein
Easterlittens
Easterwierrum
Gauw
Goënga
Hidaard
Hilaard
Hinnaard
Hùns
Iens
Itens
Jellum
Jorwert
Kubaard
Loënga
Lollum
Leons
Lytsewierrum
Mantgum
Reahûs
Rien
Sibrandabuorren
Skearnegoutum
Spannum
Tzum
 
Waaksens
Weidum
Wjelsryp
Winsum
Wiuwert
Wommels

Staat jullie woonplaats hier niet bij neem dan vrijblijvend contact met ons op. Kijk bij contact en bereikbaarheid.

Realisatie TTT software