Skans 4
8831 XS Winsum
06 - 22 77 80 48

verloskundige - KNOV keur

Swanneblom  verloskundigenpraktijk

Werkgebied

De woonplaatsen waar wij zorgverlenen staan hieronder vermeld.

Baaium
Baard
Bears
Blessum
Boazum
Boksum
Britswert
Dearsum
Deinum
Dronrijp
Easterein
Easterlittens
Easterwierrum
Gauw
Goënga
Hidaard
Hilaard
Hinnaard
Hùns
Iens
Itens
Jellum
Jorwert
Kubaard
Loënga
Lollum
Leons
Lytsewierrum
Mantgum
Reahûs
Rien
Sibrandabuorren
Skearnegoutum
Spannum
Tzum
 
Waaksens
Weidum
Wjelsryp
Winsum
Wiuwert
Wommels

Staat jullie woonplaats hier niet bij neem dan vrijblijvend contact met ons op. Kijk bij contact en bereikbaarheid.

Realisatie TTT software